Większość uczniów i nauczycieli pracuje zdalnie, ale nie znaczy to, że w szkole nic się nie dzieje. Realizowana jest nauka pracy i eksploatacji agregatów maszynowych.

Zgodnie z nową podstawą programową każdy uczeń kształcący się w zawodzie technik rolnik realizuje sześciogodzinne zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.04.

Poprzez zajęcia praktyczne nauczyciel zawodu zapoznaje ucznia z wykonywaniem obsługi codziennej ciągnika rolniczego, budową i regulacją sprzętu, zasadami łączenia ciągnika z narzędziem lub maszyną, zasadami bhp oraz wykonywaniem zabiegów.

Uczeń zapoznaje się z instrukcją obsługi oraz korzystając z niej wykonuje samodzielnie pod nadzorem nauczyciela wybrane prace.