Poprawkowa część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbywa się w Auli.

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbywa się w sali roślin ozdobnych.

Absolwent zobowiązany jest przyjść na egzamin z materiałami i przyborami pomocniczymi określonymi w komunikacie  dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów , z których może korzystać zdający na egzaminie.

Obowiązuje reżim sanitarny, zdający muszą przestrzegać zasad określonych przez GIS, MEN podczas egzaminów maturalnych.