Absolwenci zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych, dotyczących egzaminu maturalnego, które ogłoszone są na stronie CKE, MEN, GIS.

1.Zdający ma  obowiązek zakrywania ust i nosa , do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;( w maseczki zdający zaopatruje się sam )

2.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.Zdający,  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. ( przybory te umieszcza w worku foliowym tak aby przewodniczący ZN mógł sprawdzić zawartość bez wyciągania przyborów )

5.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie zapewnia przyborów rezerwowych np. kalkulatorów. Przybory przynoszą zdający w dniu egzaminu. Wzory i tablice matematyczne będą rozłożone na stolikach zdających .

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. (Butelka  mniejsza niż 1 litr , obowiązuje zakaz stawiania jej na stoliku . Butelka stoi na podłodze przy nodze stolika.)

7.Zdający stoją w odstępach min.1.5 m jeden od drugiego przed wyznaczonymi salami egzaminacyjnymi.
Zdający egzamin maturalny w  sali gimnastycznej wchodzą osobnymi wejściami tj.
- do sali gimnastycznej wyjściem ewakuacyjnym- absolwenci z liceum ogólnokształcącego
- do sali tenisa stołowego wejściem głównym
Zdający egzamin maturalny w salach budynku głównego szkoły wchodzą osobnymi wejściami tj.
- do auli wchodzą wejściem głównym
- do sali historii wejściem bocznym od ulicy- absolwenci technikum

8.Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

9.Zdający egzamin o godz. 9:00 zgłaszają się na egzamin o godz. 8:15

10.Zdający egzamin o godz. 14:00 zgłaszają się na egzamin o godz. 13:15

11.Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku głównym szkoły.

12.Absolwenci z lat ubiegłych zobowiązani są do zapoznania się z aktualną INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020- aktualizacja 20 maja 2020

13. Absolwenci z lat ubiegłych w kopertach z kodami  otrzymają loginy i hasła , które umożliwią wgląd do wyników w serwisie uczniów i absolwentów na stronie OKE Poznań.

14. Absolwenci tegoroczni otrzymują informacje związane z egzaminem maturalnym poprzez e- dziennik.