Technik rolnik z innowacją pedagogiczną "Odnawialne źródła energii"

Technikum kształcące w zawodzie technik rolnik to szkoła którą wybierają którzy w przyszłości chcieliby prowadzić gospodarstwo rolnicze, założyć gospodarstwo agroturystyczne, lubią zwierzęta, posiadający zdolności organizacyjne oraz gotowi są do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
i zwierzęcej;
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej
• sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe:

R:3 prowadzenie produkcji rolniczej
R:16 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

W szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Odnawialne źródła energii”

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów Techniku kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz ułatwi wprowadzanie w ich gospodarstwach rolnych technologii opartych na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Pozwoli na planowanie uprawy surowców energetycznych oraz wprowadzanie technologii wykorzystujących odpady rolnicze do celów energetycznych. Poznanie przepisów prawa oraz ekonomicznych aspektów wykorzystania OZE pozwoli na wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji w tym zakresie.

Możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia

Kończąc Technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:
- tytuł zawodowy: technik rolnik,
- bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
- możliwość:
• przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi
• korzystania ze środków finansowych UE,
• prowadzenia integrowanej produkcji,
• stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
• uzyskania prawa jazdy kat. T,
• obsługi kombajnu zbożowego,
• samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
• podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
• podjęcia nauki na studiach wyższych, np.: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, zarządzanie i inżynieria produkcji, agronomia i agrobiznes.

Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie prestiż zawodu technik rolnik.