Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Informujemy, że datą, z którą będą wystawiane dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie absolwentom, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. i posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, tym samym spełniają wszystkie warunki uzyskania dyplomu, jest 24 maja 2016 r.