Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: referent ds. obługi sekretariatu.

OFERTA PRACY
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
Grabonóg 63, 63-820 Piaski

POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PRACY
REFERENTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
 
I. Wymagania:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;
3) wykształcenie co najmniej średnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
6) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:
1)    mile widziana znajomość obsługi programów VULCAN, SIO;
2)    umiejętność pracy w zespole;
3)    komunikatywność, skrupulatność, umiejętność zarządzania pracą, dokładność.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej (przyjmowanie i wysyłanie    pism);
2)    sporządzanie pism dotyczących pracy sekretariatu oraz pism zleconych przez przełożonych;
3)    obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka);
4)    systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej;
5)    wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów;
6)    wypisywanie i wydawanie wymaganych zaświadczeń uczniom oraz prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń;
7)    wydawanie dokumentów uczniom kończącym szkołę oraz odchodzącym ze szkoły;
8)    wystawianie i przedłużanie ważności legitymacji uczniowskich;
9)    obsługa Systemu Informacji Oświatowej oraz dziennika elektronicznego;
10)   przestrzeganie dyscypliny pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa;
11)   systematyczne zapoznawanie się z przepisami oświatowymi oraz zarządzeniami wewnętrznymi w zakresie realizacji obowiązków służbowych;
12)   dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie;
13)   wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów  wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji pracownika sekretariatu.

IV. Wymagane dokumenty.
1) Na dokumenty aplikacyjne składają się:
- curriculum vitae, list motywacyjny;
- dokumenty potwierdzające staż pracy;
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
- oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór dostępny w dokumentach    załączonych do ogłoszenia o naborze www.grabonog.pl- zakładka - bip).

VI. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego Grabonóg 63,63-820 Piaski z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu” w terminie do dnia 7 lutego  2020 r.
 
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 573 91 46.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.grabonog.pl – zakładka bip.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego Grabonóg 63, 63-820 Piaski na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informujemy Panią/Pana, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego Grabonóg 63, 63-820 Piaski;
- z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e–mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- celem przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 1 roku;
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania;
- może Pani/Pan wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.