Powiat gostyński, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Mondi Simet z o.o. z nową propozycją dla przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych – technik procesów drukowania.

Nowy kierunek kształcenia w technikum uruchomiony zostanie w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Rekrutacja ruszy już w styczniu 2020 roku, a nauka od września roku szkolnego 2020/2021. Kształcenie odbywać będzie się w systemie dualnym, tzn. zajęcia teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych prowadzone będą w szkole przez nauczyciela proponowanego przez pracodawcę, szkolenie praktyczne zaś w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie - u pracodawcy.

Najlepsi uczniowie mogą liczyć na zatrudnienie w Mondi Simet bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało pomiędzy organem prowadzącym szkołę, czyli powiatem gostyńskim reprezentowanym przez Roberta Marcinkowskiego Starostę Gostyńskiego, Mondi Simet Sp. z o.o. z siedzibą w Grabonogu reprezentowaną przez Dyrektora - Krzysztofa Jakubowskiego oraz Zespołem Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu reprezentowanym przez Dyrektora - Bożenę Ryczkowską.

Kształcenie dualne to połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym, którego celem jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych na zasadach dualnego kształcenia pracodawca w sposób określony w umowie pomiędzy szkołą a pracodawcą może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do realizacji treści programu nauczania w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. Można zatem modyfikować treści opracowane w programie nauczania dla zawodu.

Rozporządzenie MEN dotyczące kształcenia dualnego - w sprawie liczby dni zajęć praktycznych daje swobodę w zakresie organizacji tych zajęć odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia. Umożliwia elastyczne dostosowanie się do zróżnicowanych uwarunkowań lokalnych (infrastrukturalnych, ekonomicznych, kadrowych, itp.). To w umowie o praktyczną naukę zawodu można wprowadzić zapisy dotyczące liczby dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców, a także organizowanie tych zajęć w okresie ferii letnich.

Rolą szkoły jest nadzorowanie zajęć praktycznych, współpraca z pracodawcą, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz weryfikacja i akceptacja proponowanych instruktorów

Zakład pracy natomiast zapewnia warunki materialne, niezbędne do przeprowadzania zajęć (w pełni wyposażone stanowisko pracy, odzież i obuwie robocze, szatnię, dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalnych). Ponadto zapewnia m.in. odpowiednich instruktorów, nadzoruje przebieg zajęć i współpracuje ze szkołą.

Takie rozwiązanie służy rozwojowi współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym: przyszłymi pracodawcami absolwentów, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi. Przykład dobrej współpracy pomiędzy Mondi Simet a Zespołem Szkół Rolniczych w Grabonogu będzie inspirował kolejne firmy do dualnego modelu kształcenia. Będzie zachęcała do podejmowania współpracy w zakresie konstruowania oferty kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych, wspólnego przygotowywania programów nauczania dla zawodu, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, organizację praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz tworzenia ośrodków egzaminacyjnych u pracodawców.

Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, system kształcenia dualnego jest warunkiem rozwoju związków partnerskich pomiędzy systemem szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorcami działającymi na rynku pracy prowadzącymi kształcenie poprzez „system dualny”. Uważa się, że zmiany sankcjonuje obowiązujący stan prawny, w którym funkcjonują dwie formy kształcenia dualnego: przygotowanie zawodowe u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika oraz realizacja praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą i pracodawcą. Modernizacja kształcenia zawodowego to jednak proces wieloletni, którego skutki będą widoczne nie wcześniej niż po zakończeniu jednego cyklu kształcenia.

Warto dodać, że pomysł kształcenia dualnego uznany został za innowacyjny i wartościowy - zarówno przez Powiatową Radę Rynku Pracy jak i Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Inicjatywa ma być szeroko promowana, m.in. podczas Dni Otwartych w szkole oraz Making a Difference Day - Pikniku Bezpieczeństwa - sztandarowej imprezy Mondi Simet organizowanej dla pracowników i lokalnej społeczności.

Skąd pomysł?

To część przemyślanej i konsekwentnej polityki kadrowej Mondi Simet. Intencją firmy jest zatrudnianie najlepszych pracowników, czyli takich, którzy nie tylko sprawnie obsługują maszyny najnowszej generacji, ale również wykazują się dobrą znajomością reguł panujących w zakładzie o wysokiej kulturze organizacyjnej. Na pytanie skąd takich wziąć w czasach, kiedy panuje rynek pracownika odpowiedź wydaje się jednoznaczna – trzeba postawić na kształcenie od podstaw.

Jakie korzyści?

Nad tą propozycją warto się poważnie zastanowić. W jednym roczniku cyklu kształcenia nauką objętych zostanie kilkunastu uczniów. Wybrane osoby spośród najlepszych kandydatów mogą liczyć na pracę w Mondi Simet bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Pozostali absolwenci mogą ubiegać się o pracę w innych firmach poligraficznych w powiecie gostyńskim, branża ta bowiem ciągle się rozwija.

ZSR w Grabonogu proponuje dualny system kształcenia. Co to oznacza?

Przede wszystkim nabycie wiedzy praktycznej i konkretnych umiejętności poprzez szkolenie praktyczne realizowane w zakładzie. Ponadto zajęcia teoretyczne w szkole będą realizowane przez praktyków - specjalistów z branży - wykwalifikowanych pracowników Mondi Simet lub pracowników - partnerów współpracujących z zakładem np. wykładowców uczelni wyższych z Poznania czy Warszawy. W przyszłości planowane jest uruchomienie płatnych staży dla pełnoletnich uczniów. Będzie to etap przygotowania do pracy zawodowej. Wśród stażystów zrekrutować będzie można przyszłych zaangażowanych pracowników firmy, którzy skorzystają następnie ze wsparcia przysługującego pracownikom tego zakładu w zakresie własnego i zawodowego rozwoju oraz awansu.

Przyjazne miejsce pracy

Mondi Simet słynie z nowoczesnego podejścia do polityki kadrowej. Firma prowadzi też działania na rzecz rozwoju rynku pracy - m.in. poprzez udział w projektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz współpracę z kołami naukowymi poznańskich wyższych uczelni.

W trosce o jakość i markę firma chce zatrudniać najlepszych pracowników. Stąd innowacyjne i różnorodne inicjatywy HR w firmie. To przede wszystkim dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy BHP przestrzegane są bezwzględnie na każdym szczeblu w systemie organizacyjnym. Firma słynie też z szerokiego pakietu benefitów pozapłacowych dla całej załogi. To m.in. świadczenia pieniężne z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą”, organizacja wycieczek pracowniczych i wyjazdów związanych z rozwojem pasji pracowników, dofinansowanie kształcenia, w tym studiów wyższych i nauki języka angielskiego oraz oferta licznych programów rozwojowych.

Mondi Simet zatrudnia blisko 200 osób, z czego 30% stanowią osoby z niepełnosprawnością. Firma buduje markę stawiając na wizerunek dobrego pracodawcy. Potwierdzeniem tego podejścia jest nagroda „Friendly Workplace”, przyznana firmie w 2019 r.