Fundacja Biblioteka Ekologiczna zaprasza szkoły z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału konkursie fotograficznym „Ptaki chronione w Polsce”.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowychz terenu Wielkopolski

Przewiduje się udział w konkursie minimum 10 szkół z terenu Wielkopolski. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 wybranych przez siebie prac fotograficznych, wykonanych przez uczniów z danej szkoły, do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Biblioteka Ekologiczna wyłoni najlepsze fotografie spośród nadesłanych ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

T  e  m  a  t  y  k  a    i    c e l

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać ŚWIAT PTAKÓW CHRONIONYCH W POLSCE.  Tematyką będzie więc przyroda - unikalny świat ptaków chronionych I zagrożonych pokazywany w indywidualny sposób przez osobę wykonującą fotografię. Ponieważ dzieci i młodzież uczestnicząc w konkursie będą także zwracać uwagę na piękno otaczającej je przyrody, konkurs zwiększy ich wrażliwość na problemy związane z jej zagrożeniami i potrzebą ochrony.

N  a  g  r  o  d  y

Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW. Będą to m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone uroczyście zwycięzcom na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T  e  r  m  i  n  y

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Fundacji między 14.10.2019 – 16.10.2019.