Przedstawiciele poszczególnych klas ZSR Grabonóg przystąpili dziś (14 maja 2019) do Ogólnopolskiego Konkursu "Mój Polski". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. 4), gimnazjalistów, uczniów technikum i liceum.

Testy ułożone są dla czterech grup wiekowych:

kl. 4 i 5
kl. 6 i 7
kl. 8 i 3 gimnazjum
kl. 1-3 liceum i 1-4 technikum.

Testy uwzględniają podstawę programową, odnosząc się do różnych płaszczyzn wiedzy i umiejętności. Pojawią się w nich pytania z zakresu znajomości i rozumienia tekstów literackich należących do kanonu lektur (pytania do fragmentu tekstu prozatorskiego), teorii literatury i nauki o języku (gramatyka, ortografia, interpunkcja).

Konkurs jest więc skierowany nie tylko do ucznia zdolnego, ale do każdego realizującego w szkole program nauczania języka polskiego.

Dla nauczyciela polonisty test jest możliwością motywowania uczniów do rozwijania swych polonistycznych talentów, a także doskonałym narzędziem przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalisty i egzaminu maturalnego.

Jest to konkurs jednokrotnego wyboru. Spośród odpowiedzi: A, B, C, D należy wybrać poprawną i zaznaczyć ją na karcie odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 lub 2 punkty, za błędną - 0 pkt, za brak odpowiedzi – 0 pkt. Czas konkursu to 45 minut.