W ostatnim tygodniu stycznia Zespół Szkół Rolniczych odwiedziły panie z Młodzieżowego Centrum Kariery. Spotkanie z uczniami klas maturalnych zostało zorganizowane w ramach doradztwa zawodowego.

Młodzieżowe Centra Kariery świadczą usługi z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych i funkcjonują w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Działania MCK nakierowane są na zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży poprzez wykreowanie umiejętności dokonywania świadomych i trafnych wyborów dotyczących dalszej edukacji i kształcenia zawodowego oraz poprzez wzbudzanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Cele MCK:
budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kompleksowego systemu informacji, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych, którego efektem ma być aktywizacja zawodowa młodzieży i zwiększenie konkurencyjności młodych ludzi na rynku pracy poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę dotyczącą radzenia sobie na rynku pracy, planowania własnego rozwoju zawodowego, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz umożliwienie zdobycia konkretnego zawodu.

Adresaci MCK:
MCK są placówkami otwartymi, świadczącymi usługi dla młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Prowadzą działania profilaktyczne wobec zagrożeń wynikających z bezrobocia i ubożenia społecznego.

Zadania MCK:
• informacja i poradnictwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości,
• prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej o realizowanych
zadaniach.

Zasady działania MCK:
młodzież odwiedzająca MCK może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych (również z badania testami psychologicznymi), uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym
i europejskim rynku pracy.

Formy wsparcia realizowane w MCK:
• przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
• badanie preferencji zawodowych,
• ocena własnych mocnych i słabych stron,
• poznawanie zawodów,
• zakładanie własnej firmy.