Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu poszukuje kandydata na stanowisko pracy - KIEROWNIK GOSPODARCZY.

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;
3) spełnienia jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
- ukończenie studiów wyższych o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku (preferowana administracja, ekonomia) i posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy,
-ukończenie szkoły średniej umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierownika gospodarczego;
5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
6) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  w jednostkach oświatowo- budżetowych;
2) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
3) biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program Vulcan – Inwentarz Optivum;
4) obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność wysoka kultura osobista;
5) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy;
6) umiejętność efektywnego zarządzania zespołem.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły.
2. Utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości.
3. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
4. Organizacja remontów bieżących
5. Organizowanie i nadzorowanie prac pracowników obsługi.
6. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów.
7. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przetargów w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.
8.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
9.  Udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej.
10. Prowadzenie archiwum szkoły, sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych.
11. Planowanie i dokonywanie zakupów na potrzeby szkoły.
12. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem i użyczeniem nieodpłatnym pomieszczeń szkolnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego.
14. Nadzór nad gospodarką odpadami.
15. Gospodarowanie majątkiem trwałym szkoły. Przyjmowanie na stan i znakowanie nowego sprzętu środków trwałych, przeprowadzanie likwidacji zużytych środków trwałych, organizowanie prac inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty.
1) Na dokumenty aplikacyjne składają się:
- list motywacyjny;
- curriculum vitae;
- kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu);
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
- informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
2) W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
 
5. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Grabonóg 63,63-820 Piaski , w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko kierownika gospodarczego” w terminie do dnia 8 września  2017 r. do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie

Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Grabonogu
mgr Bożena Ryczkowska
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).