Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 9 marca 2016 roku w szkole odbyło się seminarium.

Zorganizowano je w ramach programu  rządowego  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie UCHWAŁY  NR 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji  wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.                                    

W seminarium wzięli udział zaproszeni goście: władze samorządowe – wicestarosta powiatu gostyńskiego, pan Czesław Kołak i pan Andrzej Szumski, naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, prelegenci, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą firm branży rolniczej, rolnicy, nauczyciele oraz uczniowie.               

Na początku głos zabrała pani Bożena Ryczkowska, dyrektor ZSR w Grabonogu, witając wszystkich zebranych. Następnie pan dr inż. Wojciech Mikulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił prelegentów i plan poszczególnych wystąpień.                                       

Program seminarium obejmował wykłady następujących gości:    

• prof. dr hab. Wojciech Święcicki z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przedstawił temat: „Deficyt białka paszowego w Polsce i możliwości jego rozwiązania”. Zapoznał obecnych z problemem wyżywienia w aspekcie zwiększającej się liczby ludności na świecie. Przedstawił strukturę zasiewów w Polsce oraz założenia dotyczące zwiększenia ilości białka z rodzimej produkcji, co ograniczyłoby wykorzystanie go z soi, która stanowi główne źródło tego składnika w mieszankach dla zwierząt. Wskazał także na możliwości zwiększenia plonów roślin strączkowych uprawianych w Polsce.

• prof. dr hab. Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął uczestników tematem: „Nowe trendy w agrotechnice grochu i sposoby zwiększenia opłacalności uprawy.”. Na podstawie najważniejszych gatunków roślin strączkowych uprawianych w Polsce, czyli grochu, łubinów i bobiku, przedstawił zawartość w ich składzie białka oraz wskazał na pobieranie przez te rośliny azotu z atmosfery. Brak konieczności stosowania nawozów azotowych pod te rośliny zmniejsza zanieczyszczenie wód oraz poprawia opłacalność produkcji. Porównał różne technologie uprawy, zwracając uwagę na korzystniejsze wyniki jej uproszczonej wersji w porównaniu z tradycyjną. Uprawa uproszczona pozwala na rozwój organizmów żywych w glebie, grzybów, bakterii, promieniowców oraz enzymów, które spełniają istotną rolę w środowisku glebowym. Ułatwiają rozkład materii organicznej, poprawiają strukturę gleby, umożliwiają głębokie korzenienie się roślin, a także wpływają na lepszy plon w czasie często występującej w ostatnim czasie suszy.

• prof. dr hab. Andrzej Rutkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapoznał zgromadzonych z tematem: „Możliwości zastąpienia importowanego białka sojowego rodzimymi białkami roślinnymi w żywieniu drobiu i świń”. Profesor przedstawił ocenę wartości pokarmowej krajowych źródeł białka, podpowiedział, gdzie szukać cennych informacji dotyczących jego zastosowania w praktyce. Wskazywał na konieczność stosowania koncentratów wysokobiałkowych na bazie nasion roślin strączkowych w gospodarstwach niskotowarowych. Zwrócił uwagę, że wykorzystanie krajowych roślin strączkowych korzystnie wpływa na jakość kulinarną mięsa zwierząt nimi żywionych. Przedstawił możliwość poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej, obniżając zbyt duże zużycie śruty sojowej w paszy na korzyść białka krajowego oraz dobrego niezbilansowania dawki żywieniowej.

• dr inż. Wojciech Mikulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, IGR PAN Poznań przedstawił temat: „Lista zalecanych odmian i dostępność nasion na rynku wiosną 2016 r.”. Prelegent przedstawił powierzchnię uprawy roślin strączkowych uprawianych jako plon główny w Polsce oraz korzyści wynikające z uprawy z tytułu uzyskania dofinansowania do prowadzonej uprawy. Zapoznał uczestników z dystrybucją nasion oraz łańcuchem marketingowym. Przedstawione zostały również proponowane kierunki zmian w tym zakresie. Doktor podał także listę zalecanych odmian na wiosnę 2016 roku.

• Ostatni prelegent, Piotr Burczyk, przedstawił ofertę Poznańskiej Hodowli Roślin. Zapoznał uczestników z nowymi odmianami na rynku oraz zasadnością stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.   

Zorganizowane seminarium było niewątpliwie cennym doświadczeniem dla przybyłych gości, zwłaszcza dla uczniów ZSR w Grabonogu i okolicznych rolników, dzięki któremu będą mogli z powodzeniem unowocześniać prowadzone przez siebie gospodarstw.