Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium:

w przypadku uczniów – do dnia 15 września danego roku szkolnego,

Wnioski, po spełnieniu odpowiednich warunków, składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, w części samorządów wnioski składa się w ośrodkach pomocy społecznej.

Link: klik