Zapraszamy uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Weterynaryjnej.

Szkolny konkurs wiedzy weterynaryjnej dla klas 1TW, 2 TW, 2TW5, 3TW,

Konkurs składać się będzie z 2 etapów

Podczas I etapu sprawdzana będzie wiedza z przedmiotów zawodowych i ogólnych

Zakres materiału:
• rozpoznawanie kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych
• budowa ukladu pokarmowego z uwzględnieniem różnic gatunkowych
• budowa ukladu rozrodczego samic
• cykle płciowe, ruja i ciąża u zwierząt
• skład krwi
• badanie kliniczne pacjenta ogólne i szczegółowe każdego z układów
• choroby przeżuwaczy, trzody chlewnej, psów, kotów

Podczas II etapu sprawdzana będzie wiedza z przedmiotów zawodowych

Zakres materiału:
• rozpoznawanie narzędzi chirurgicznych
• desmurgia
• rozpoznawanie sprzętów stosowanych w diagnostyce i poskramianiu zwierząt
• rozpoznawanie ras zwierząt
• techniki i zasady inseminacji zwierząt

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do klas 1, 2, 3 o profilu technik weterynarii
2. Konkurs odbędzie się on-line na platformie Teams.
3. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo w terminach:
I etap: 08.02.2021r
II etap: 22.02.2021r
4. Nie przewiduje się dodatkowego terminu dla ucznia, który nie przystąpił do konkursu w wyznaczonym dniu.
5. Prace będą oceniane przez nauczycieli przedmiotów weterynaryjnych
6. Z każdej klasy komisja konkursowa wyłoni 3 uczniów z najlepszymi wynikami, którzy wezmą udział w drugim etapie.
7. Jeśli liczba osób, którzy osiągną najlepszą  liczbę punktów będzie większa – wszystkie te osoby przejdą do  kolejnego etapu.
8. Wszystkie osoby ktore dostaną się do drugiego etapu otrzymają ocenę celującą z przedmiotu zawodowego.
9. W drugim etapie komisja wyłoni 3 osoby z najwyższą punktacją
10. Jeśli nie da się wyłonić 3 osób z największą liczbą punktów w drugim etapie – brane będą pod uwagę punkty uzyskane w etapie pierwszym. Jeśli mimo to dalej nie uda się wyłonić zwycięzców komisja zada dodatkowe pytania.
11. Dla osób które zajmą I, II , III miejsce przewidziane są nagrody/upominki oraz dyplomy.

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania wiadomości
3. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu
4. Urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą
5. Łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach szkolnych tj. na biologii i przedmiotach zawodowych