Informujemy, że jest możliwość złożenia podania na staż dla osób bezrobotnych. Staż w Sekretariacie Szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Staż organizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Podania o przyjęcie na staż oraz CV można składać w Sekretariacie Szkoły.

Zakres zadań realizowanych przez osobę bezrobotną odbywającą staż:
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż.,
- zapoznanie z programem stażu i omówienie zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego oraz opisu zadań zawodowych,
- zapoznanie z Regulaminem Pracy oraz specyfiką pracy ZSR Grabonóg,
- przyjmowanie i rozdział korespondencji,
- rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących,
- otwieranie nadesłanych przesyłek i sprawdzanie czy nie jest mylnie skierowana lub czy wymienione w piśmie załączniki są do niego dołączone,
- umieszczanie na pierwszej stronie pisma pieczątki z datą otrzymania pisma i ilością załączników,
- przepisywanie i wysyłanie korespondencji,
- pilnowane obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji,
- kierowanie interesantów do właściwej komórki organizacyjnej,
- odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym,
- kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników jednostki i łącznie rozmów wychodzących.

Nauka obsługi:
- kserokopiarki,
- drukarki,
- skanera,
- faxu.

Nauka obsługi komputera:
- sporządzane pism w programie WORD,
- sporządzanie zestawień, sprawozdań, tabel w programie EXCEL,
- wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie,
- podstawowa obsługa programu Power Point - sporządzanie prezentacji multimedialnych,
- obsługa programów komputerowych.