W związku z wprowadzeniem w życie nowego regulaminu ZFŚŚ, należy założyć nowe oświadczenie o dochodach na jednego członka w rodzinie. Oświadczenie opublikowane jest w BIP i składa się je tylko raz w roku w terminie do 31 stycznia. 

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku, oświadczenie o dochodach na jednego członka w rodzinie.  

Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny są łączne dochody netto wszystkich członków rodziny z ostatnich trzech miesięcy roku poprzedniego, podzielone przez odpowiednią liczbę członków rodziny. Osoba, której dochód w trakcie roku uległ zmianie  (tj. po 31 stycznia) powinna złożyć ponowne oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny najpóźniej w terminie jednego miesiąca. Oświadczenie o  dochodach stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Do dochodu netto wlicza się:

  • przychód na podstawie mianowania i umowy o pracę, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • emerytury i renty,
  • faktycznie otrzymywane alimenty,
  • dochód z działalności gospodarczej,
  • dochód z gospodarstwa rolnego.