Kształcenie ogólne wprowadza człowieka w świat przyrody, techniki i kultury, przygotowuje do poznawania i zmieniania siebie oraz otaczającego świata.

Celem kształcenia ogólnego na IV (szkoła średnia I zawodowa) etapie edukacyjnym jest:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym należą:

 • czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

 

Wszystkie przedmioty nauczane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową, z którą można zapoznać się pod podanymi niżej linkami:

 

Biologia:

 

 

Chemia:

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 

 

Fizyka:

 

 

Geografia:

 

 

Historia:

 

 

Historia i społeczeństwo:

 

 

Języki obce:

 

 

Język polski:

 

 

Matematyka:

 

 

Podstawy przedsiębiorczości:

 

 

Religia:

 


 

Wiedza o społeczeństwie:

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie: