Jeśli w tym roku kończysz gimnazjum/szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły zapraszamy do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, gdzie przy wsparciu kreatywnych nauczycieli zdobędziesz ciekawy zawód, który po zakończeniu szkoły pozwoli Ci odnaleźć się na nowoczesnym rynku pracy. Jeśli jesteś pełnoletni i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności i poznać ciekawych ludzi zapraszamy do naszych szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodzie:

 

 • Technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną "Konsultant ślubny (Wedding planner)"
 • Technik rolnik z innowacją pedagogiczną "Odnawialne źródła energii"
 • Technik weterynarii z innowacją pedagogiczną "Podstawy behawioryzmu zwierzęcego"
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną "Kulinaria włoskie"
 • Technik ekonomista z innowacją pedagogiczną "Menager służby zdrowia"
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik procesów drukowania
 • Kelner

 

Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:

 • Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kierowca-mechanik
 • rolnik
 • ogrodnik
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • rzeźnik

 


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Szkoły policealne:

 • Florysta
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Opiekun osoby starszej

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Florysta
 • Kelner
 • Rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich

 

Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

 

We wszystkich szkołach dla dorosłych prowadzimy nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z zastosowaniem platformy edukacyjnej moodle.

 


 

Dokumenty do kandydatów dla klas I i KKZ dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg.

 


 

 

Informacje Ministerstwa Oświaty Narodowej:

 

Informacje Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020:

 


 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

I etap

1.Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
2.Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora  szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły .
Przedmioty z obowiązkowych zajęć edukacyjnych brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  przez dyrektora ZSR w Grabonogu: biologia, język obcy nowożytny
3.Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4.Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

II etap

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

III etap

III etap w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie drugim lub gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na III etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria:
1.Wielodzietność rodziny kandydata
2.Niepełnosprawność kandydata
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 


 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników:

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)