Technik analityk to zawód, który nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnącą dbałość o sprawy związane, z jakością surowców oraz gotowych produktów. Należy do branży chemicznej, która jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i od wielu lat zalicza się od do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

UMIEJĘTNOŚCI

Edukacja w tym zawodzie wyposaża uczniów w sprawność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przygotowania odczynników i próbek do badań analitycznych, organizowania i kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika analityka
po zdaniu 2 egzaminów:
- Egzamin z pierwszej kwalifikacji AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
- Egzamin z drugiej kwalifikacji AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

PREDYSPOZYCJE

Technik analityk powinien charakteryzować się:
- przeciętną sprawnością fizyczną
- podzielnością i koncentracją uwagi
- umiejętnościami technicznymi i manualnymi
- dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych
- dobrym wzrokiem i słuchem
- spostrzegawczością i opanowaniem
- zręcznością, cierpliwością, dokładnością

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU

- skłonność do uczuleń
- przewlekłe choroby układu oddechowego
- zaburzenia równowagi
- brak widzenia obuocznego
- daltonizm
- choroby układu nerwowego (epilepsja)

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk może podejmować pracę w:
- laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych,
- laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego,
- laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),
- laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),
- laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

PERSPEKTYWY DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika analityka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Zdobyta wiedza w szkole ułatwi studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: chemia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, farmacja, analityka medyczna.